ورود به سیستم

کانال تلگرام کنفرانس های علمی مرکز توسعه آموزش های نوین ایران

پوستر کنفرانس

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 0

کل بازدید : 10765

محورهای کنفرانس

حقوق خصوصی
حقوق مدنی

 • حقوق اشخاص
 • حقوق شخصیه
 • حقوق ارثیه 


 
حقوق اموال 

 • حقوق قراردادی
 • مسئولیت مدنی

حقوق تجارت 

 • شخص حقیقی تجاری ( تاجر)
 • شخص حقوقی تجاری( شرکت های تجاری)
 • اسناد تجاری ( چک و سفته و برات و غیره)
 • قراردادهای تجاری
 • مشاغل تجاری
 • موت  تجاری ( ورشکستگی)

حقوق جزا 
حقوق جزای داخلی 

 • حقوق جزای عمومی
 •  جرم 
 •   مسئولیت کیفری 
 •   مجازات


حقوق جزای اختصاصی

 • جرائم علیه اشخاص
 • جرائم علیه اموال
 • جرائم علیه امنیت


حقوق جزای خارجی

 • حقوق جزای فرا ملی
 • حقوق کیفری بین الملل

علوم مُعین
علوم جرم یابی

 •   پزشکی قانونی
 •   پلیس علمی

 علوم جرم شناسی

 • روان شناسی کیفری
 •  جامعه شناسی کیفری
 •   زیست شناسی کیفری

کیفرشناسی

 • علم اداره زندانها
 • روان شناسی قضائی
 •   روانپزشکی قانونی

حقوق عمومی 
حقوق اساسی

 • نظامهای حکومتی
 • حقوق و آزادیهای فردی
 • تفسیر قانون اساسی

حقوق اداری

 • اعمال اداری 
 • قراردادهای اداری

آئین دادرسی

 • آئین دادرسی مدنی
 • آئین دادرسی کیفری
 • آئین دادرسی اداری( در مورد ادارات دولتی)
 • آئین دادرسی تجاری( مربوط به دعاوی حقوق تجارت)

حقوق ثبت
حقوق کار

 • کارگر
 • کارفرما 
 • مراجع حل اختلاف

حقوق بانکی
حقوق بیمه

حقوق بین الملل
حقوق بین الملل عمومی

 • حقوق اساسی بین الملل 
 • حقوق اداری بین الملل 
 • آئین دادرسی بین الملل 

حقوق بین الملل خصوصی

 • حقوق مدنی بین الملل 
 • تعارض قوانین
 • تعارض دادگاهها
 • تابعیت


 
حقوق تجارت بین الملل 

حقوق آمیخته ( آمیخته با سایر علوم )

 • تاریخ حقوق
 • جغرافیای حقوق ( نظامهای حقوقی)
 • فلسفه حقوق
 • جامعه شناسی حقوق


حقوق اسلامی ( فقه اسلامی)
اصول فقه

 • اصول لفظیه
 • اصول عملیه
 • تعارض ادله
 • اجتهاد و تقلید
 • منابع فقه

متون فقه

 •    عبادات
 •   عقود
 •   ایقاعات
 •   جزائیات

قواعد فقه 

 •   قواعد فقه مدنی
 •   قواعد فقه کیفری
 •   قواعد فقه قضائی

  الهیات و معارف اسلامی

 • علوم قرآن و حدیث
 •  فقه و مبانی حقوق اسلامی
 •  فقه شافعی
 •  فلسفه و کلام اسلامی
 •  ادیان و عرفان
 • تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

علوم سیاسی        

 •  نظریه سیاسی       
 •  فلسفه سیاسی        
 •  نظام‌های سیاسی    
 • تحلیل سیاسی       
 • سیاست عمومی     
 •  اداره عموم          
 •  ایدئولوژی           
 • نظریه بازی         
 • اقتصاد سیاسی      
 • ژئوپولتیک و جغرافیای سیاسی          
 • سیاست‌شناسی و تحلیل سیاست عمومی 
 • سیاست تطبیقی     
 • نظام‌های ملی       
 • دادگاه‌ها و سیاست قضائی     
 • ابتکارات دموکراتیک         
 • سیاست سبز         
 • تحلیل سیاسی فراملی